Volwassenenonderwijs Engels, beroepsonderwijs voor volwassenen

In Frankrijk kunnen mensen toegang hebben tot een opleiding in het kader van volwassenenonderwijs. Het kan daarbij gaan om een eerste opleiding voor leerlingen en studenten, of om beroepsonderwijs voor volwassenen voor iedereen die al werkt. Het beroepsonderwijs voor volwassenen is in zijn huidige vorm doorgevoerd in de jaren 70 en wordt gefinancierd door de staat, het bedrijfsleven, regionale overheidsinstanties, instellingen voor openbaar en privéonderwijs, beroepsverenigingen, vakbonden en gezinsorganisaties. Het beroepsonderwijs voor volwassenen is een belangrijke economische sector, die goed is voor 1,7% van het bruto binnenlands product.

Het doel van volwassenenonderwijs is de aanpassing van de actieve werkbevolking aan nieuwe technieken en werkomstandigheden te vergemakkelijken, hun beroepskwalificatie te handhaven of te verbeteren en hun sociale en professionele promotie te bevorderen.

 

Volwassenenonderwijs Engels - Doelgroepen

Werknemers uit de privésector
In de loop van hun beroepsleven kunnen werknemers, ongeacht het bedrijf waarvoor ze werken, recht hebben op volwassenenonderwijs. De opleiding kan plaatsvinden:

- In het kader van het opleidingsplan van het bedrijf. Dit plan omvat alle opleidingsactiviteiten waarvoor de werkgever de verantwoordelijkheid neemt. De werknemer die een opleiding volgt, doet dat voor zijn werk en wordt betaald door het bedrijf.
- In het kader van het individuele recht van iedere werknemer om tijdens zijn werktijd een opleiding naar eigen keuze te volgen: dat is het Franse Individueel opleidingsverlof (CIF, of Congé Individuel de Formation).
- In het kader van het Franse DIF (Droit individuel à la Formation, of Individueel recht op opleiding)

Overheidsmedewerkers
De overheid biedt haar medewerkers hetzelfde type opleidingsactiviteiten, een opleidingsplan en opleidingsverlof.

Zelfstandigen
Zelfstandigen (landbouwers, ambachtslieden, zzp'ers...) hebben ook recht op opleiding. Zij dragen verplicht bij aan de financiering van hun opleiding door een bijdrage te betalen aan een door de overheid erkend invorderingsorgaan.

  Werkzoekenden
Iedere werkzoekende kan onder bepaalde voorwaarden een betaalde opleiding volgen, in het kader van specifieke werkcontracten zoals het contract voor deeltijdse intrede of in het kader van opleidingsactiviteiten gefinancierd door landelijke of regionale overheidsinstellingen.
 

 

Volwassenenonderwijs Engels - De financiering

Het beroepsonderwijs voor volwassenen wordt vooral gefinancierd door landelijke en regionale overheidsinstanties en door het bedrijfsleven:

- De regio's hebben een algemene bevoegdheid op het gebied van volwassenenonderwijs en zijn met name verantwoordelijk voor opleidingen voor jongeren van 16 tot 25 jaar.

- De nationale overheid en met name het Ministerie voor werkgelegenheid en solidariteit ondersteunen de groepen die de meeste problemen ondervinden. Zij beschikken over specifieke begrotingsposten voor werkzoekenden, gastarbeiders, gehandicapten, gevangenen, analfabeten...

- De financiering van volwassenenonderwijs door het bedrijfsleven berust op een wettelijke verplichting deel te nemen aan de financiering van dit onderwijs.

Er zijn organen (OPCA's) opgericht die de bijdragen van bedrijven (OPCA) verplicht of vrijwillig inzamelen. Deze organen zijn opgesteld door werkgeversorganisaties en werknemersvakbonden en vervolgens erkend door de overheid.
 

 

Volwassenenonderwijs Engels - het DIF (Droit Individuel à la Formation of Individueel recht op opleiding)

Op grond van het op 4 mei 2004 in Frankrijk doorgevoerde Individueel recht op opleiding (DIF: droit individuel à la formation (DIF)) kan iedere werknemer jaarlijks 20 uur aan opleidingsrechten oppbouwen. Deze rechten kunnen worden gecumuleerd over een periode van zes jaar tot een maximum van 120 uur. De beslissing om deze opleidingsrechten te gebruiken ligt bij de werknemer. In het DIF wordt echter wel gespecificeerd dat de werkgever akkoord moet gaan met de keuze van de opleidingsactiviteiten. De DIF-opleiding wordt buiten de werkuren om gevolgd, tenzij bij overeenkomst anders is besloten. De DIF-opleiding wordt volgens specifieke bepalingen verzorgd door de werkgevers. Omdat het DIF een recht is dat is toegekend aan de werknemer, staat het deze vrij er al dan niet gebruik van te maken. Zie ook ons aanbod DIF-opleiding Engels .


Bronnen: Wikipedia | http://www.travail-solidarite.gouv.fr