Engelse tests en diploma's

In het Referentiekader van de Europese Unie voor talen worden verschillende beheersingsniveaus van vreemde talen gedefinieerd. Er worden zes niveaus onderscheiden:

 

Ervaren gebruiker


C2 : Kan moeiteloos vrijwel alles begrijpen wat hij/zij leest of hoort. Kan feiten en argumenten uit verschillende schriftelijke en mondelinge bronnen reconstrueren door ze op samenhangde wijze samen te vatten. Kan zich spontaan, vloeiend en nauwkeurig uitdrukken en onderscheidt kleine betekenisnuances met betrekking tot complexe onderwerpen.
C1 : Kan tal van lange en veeleisende teksten begrijpen, en is in staat impliciete betekenissen te onderkennen. Kan zich spontaan en vlot uitdrukken zonder lang naar woorden te hoeven zoeken. Gebruikt de taal efficiënt en soepel in het sociale, professionele of academische leven. Kan zich duidelijk en gestructureerd uitdrukken over complexe onderwerpen en laat zijn beheersing van instrumenten voor de organisatie, articulatie en samenhang van een gesprek blijken.

 

Onafhankelijk gebruiker


B2 : Kan de essentie begrijpen van concrete of abstracte onderwerpen in een complexe tekst, met inbegrip van technische discussies op zijn vakgebied. Kan redelijk spontaan en vlot communiceren in bijvoorbeeld gesprekken met een moedertaalspreker en doet dat zonder spanning voor hemzelf of de gesprekspartner. Kan zich duidelijk en gedetailleerd uitdrukken over tal van onderwerpen, zijn mening over een actueel onderwerp geven en de voor- en nadelen uitleggen van verschillende mogelijkheden.
B1 : Kan de essentiële punten begrijpen wanneer er duidelijk in de standaardtaal wordt gesproken en het gaat om vertrouwde onderwerpen met betrekking tot het werk, school, vrije tijd enz. Kan zich redden in de meeste situaties die hij op reis tegenkomt in een regio waar de doeltaal wordt gesproken. Kan een eenvoudig, samenhangend gesprek houden over vertrouwde onderwerpen en onderwerpen waarin hij is geïnteresseerd. Kan over een gebeurtenis, ervaring of droom vertellen, een verwachting of doel beschrijven en in het kort redenen of verklaringen geven met betrekking tot een project of idee.

 

Elementair gebruiker


A2 : Kan losse zinnen en veelgebruikte uitdrukkingen begrijpen met betrekking tot zeer concrete onderwerpen (bijvoorbeeld eenvoudige persoonlijke en familie-informatie, aankopen, nabije omgeving, werk). Kan communiceren tijdens eenvoudige, veelvoorkomende taken waarvoor alleen eenvoudige informatie hoeft te worden uitgewisseld en die betrekking heeft op vertrouwde, gewone onderwerpen. Kan met eenvoudige middelen zijn opleiding en onmiddellijke omgeving beschrijven en onderwerpen behandelen die passen bij zijn onmiddellijke behoeften.
A1 : Kan gangbare, dagelijks gebruikte uitdrukkingen begrijpen en gebruiken evenals heel eenvoudige uitspraken die bedoeld zijn om aan concrete behoeften te voldoen. Kan zichzelf voorstellen of iemand anders voorstellen en vragen stellen aan een andere persoon die op die persoon betrekking hebben, zoals zijn woonplaats, zijn relaties, wat van hem is enz., en kan vragen over dezelfde onderwerpen beantwoorden. Kan op eenvoudige manier communiceren als de gesprekspartner langzaam en duidelijk praat en meewerkt.

 

Regelmatig gebruik van Gymglish kan nuttig zijn voor de voorbereiding van sommige van de volgende Engelse tests:

 


 

Test Engels TOEIC®

De TOEIC® (Test Of English for International Communication) is een test Engels waarmee wordt geëvalueerd hoe gemakkelijk een niet-Engelse spreker het Engels hanteert. De test is ontwikkeld door de Educational Testing Service (ETS) in de VS. De test duurt twee uur en bestaat uit 200 meerkeuzevragen (100 orale begripsvragen en 100 schriftelijke begripsvragen).

Dit is een niet-officiële equivalentielijst:

* 10 – 250 Engels Bijna beginner
* 255 - 400 Engels Elementair
* 405 – 600 Engels Gemiddeld
* 605 - 780 Engels Beginnend operationeel
* 785 - 900 Engels Gevorderd operationeel
* 905 - 955 Engels Professionele internationale beheersing
* 960 – 990 Engels Professionele internationale beheersing van hoog niveau


De TOEIC® is een gedeponeerd handelsmerk van E.T.S. (Educational Testing Service). E.T.S. onderschrijft deze publicatie niet en de inhoud ervan is niet goedgekeurd door E.T.S. Meer informatie: http://www.fr.toeic.eu

 


 

Test Engels TOEFL®

De TOEFL® (Test Of English as a Foreign Language of Test van het Engels als tweede taal) is een gestandaardiseerde test Engels waarmee de bekwaamheid wordt gemeten om het Engels in een universitaire context te gebruiken en begrijpen. Deze test Engels is in 1964 opgesteld door de Educational Testing Service (ETS). Deze test Engels is gebaseerd op het principe van de meerkeuzevraag (grammatica, schriftelijk en mondeling begrip). Deze test Engels evalueert de volgende punten: Oraal begrip / Structuur en schrijfvaardigheid / Leesvaardigheid en Vocabulaire / Redigeren

De TOEFL® is een gedeponeerd handelsmerk van E.T.S. (Educational Testing Service). E.T.S. onderschrijft deze publicatie niet en de inhoud ervan is niet goedgekeurd door E.T.S. M eer informatie over deze test Engels: http://www.fr.toefl.eu/

Gymglish is een opleidingshulpmiddel waarmee je dagelijks zonder dwang en met plezier het Engels kan oefenen. Ik heb gemakkelijk in mijn eigen tempo en volgens mijn eigen behoeften voortgang geboekt. Als student aan een ingenieursopleiding is Engels voor mij een prioriteit. Dankzij mijn opleiding en Gymglish heb ik mijn TOEIC® gehaald. Het is een investering die echt de moeite waard is.

Julien, student Université Paris XI IFIPS, Parijs

 


 

Test Engels: DCL

Het DCL (diplôme de compétence en langue) is een diploma van het Franse ministerie van onderwijs waarmee de capaciteit wordt getest een vreemde taal te gebruiken in een beroepssituatie . De evaluatie heeft betrekking op de capaciteit de taal 'op het terrein' te gebruiken. Meer informatie over deze test Engels: http://www.d-c-l.net/default.htm

 

 

Test Engels: IELTS

Het IELTS (International English Language Testing System of Testsysteem van het internationaal Engels) is een internationale test voor het Engels die wordt beheerd door de universiteit van Cambridge, de British Council en de Australische organisatie IDP Education Australia. De test richt zich op het internationaal Engels met verschillende accenten. DE test meet de lees-, schrijf-, luister- en spreekvaardigheid in het Engels. Meer informatie over deze test Engels: http://www.ielts.org/

 


Test Engels: BULATS

De Business Language Testing Service (BULATS) test een persoon in een taal in een bepaalde context. Er worden momenteel vier verschillende soorten tests aangeboden: de geïnformatiseerde test, de standaardtest, de test voor schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en de test voor mondelinge uitdrukkingsvaardigheid. Meer informatie over deze test Engels: http://www.bulats.org/

 


Test Engels: CAE

Het Certificate in Advanced English (CAE) is een internationaal examen waarmee een bepaald beheersingsniveau van het Engels wordt erkend. De test wordt aangeboden door de organisatie Cambridge ESOL (English for Speakers of Other Languages) van de universiteit van Cambridge. Het geteste niveau komt overeen met niveau C1, Geavanceerd of Onafhankelijk, zoals gedefinieerd in het Gemeenschappelijke Europese referentiekader voor talen van de Europese Raad. Deze test Engels bestaat uit vijf onderdelen: leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, grammatica, luistervaardigheid en spreekvaardigheid. Meer informatie over deze test Engels: http://www.cambridgeesol.org/exams/cae.htm

 


Test Engels: FCE

Het First Certificate in English (FCE) is een internationale test Engels waarmee een bepaald beheersingsniveau van het Engels wordt erkend. Het is het op twee na moeilijkste diploma Engels aangeboden door de organisatie Cambridge ESOL (English for Speakers of Other Languages). Meer informatie over deze test Engels: http://www.cambridgeesol.org/exams/general-english/fce.htmlTest Engels: CPE

Het Certificate of Proficiency in English (CPE) is een internationale test Engels waarmee een hoog beheersingsniveau van het Engels wordt erkend. Het is het moeilijkste diploma dat wordt aangeboden door de organisatie Cambridge ESOL (English for Speakers of Other Languages) van de universiteit van Cambridge. De CPE-test Engels bestaat uit vijf onderdelen: leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, gebruik van het Engels, luistervaardigheid en een individueel onderhoud. Meer informatie over deze test Engels: http://www.cambridgeesol.org/exams/general-english/cpe.html