Fortbildning i engelska, yrkesmässig fortbildning

I Frankrike är utbildning tillgänglig inom ramen för beständig utbildning, antingen i form av grundutbildning för elever och studenter eller i form av yrkesmässig fortbildning för alla som redan är aktiva i arbetslivet. Den yrkesmässiga fortbildningen har existerat i sin nuvarande form sedan 70-talet och mobiliserar staten, företagen, lokala myndiheter, offentliga och privata läroanstalter, samt yrkes-, fack- och familjeförbund. Den yrkesmässiga fortbildningen är en viktig sektor inom ekonomin som i Frankrike står för 1,7 % av bruttonationalprodukten.

Målet med fortbildningen är att underlätta för de yrkesverksamma att anpassa sig till tekniska förändringar och förändringar i arbetsomständigeheterna, att upprätthålla och förbättra sina kvalifikationer och att stödja deras befordran både i ett socialt sammanhang och i yrkeslivet.

 

Fortbildning i engelska - Målgrupp

Anställda inom den privata sektorn
Under sitt yrkesverksamma liv kan de anställda, oavsett företag, få tillgång till fortbildning. Utbildningen kan ges:

- Inom ramen för företagets utbildningsplan. I planen finns alla utbildningsaktiviteter som arbetsgivaren ansvarar för. Den anställda anses under undervisningstiden vara på arbete och får lön av arbetsgivaren.
- Inom ramen för den individuella rätten som getts åt alla anställda att under hela sitt yrkesverksamma liv kunna genomföra en valfri utbildning, alltså studieledighet (i Frankrike: CIF).
- Inom ramen för DIF (individuell rätt till utbildning)

Offentliga tjänstemän
Offentliga myndigheter erbjuder sina anställda samma sorts utbildningsaktiviteter, utbildningsplan och studieledighet.

Icke-anställda
Även personer som inte är anställda (jordbrukare, hantverkare, egenföretagare osv.) kan få tillgång till utbildning. Det är obligatoriskt för dem att delta i finansieringen av sin utbildning genom att betala avgifter till lämpligt av staten godkänt organ.

 Arbetssökande
I Frankrike kan alla arbetssökande under vissa villkor, genomgå betald utbildning, antingen inom ramen för specifika arbetsavtal eller inom utbildningsinitiativ som finansieras av staten eller Frankrikes olika regioner.
 

 

Fortbildning i engelska - Finansiering

Den yrkesmässiga fortbildningen finansieras i Frankrike i huvudsak av regionerna, staten och företagen:

- Regionerna har en allmän behörighet vad beträffar yrkesmässig fortbildning och ansvarar i synnerhet för utbildning som riktar sig till ungdomar mellan 16 och 25 års ålder.

- Den franska staten och i synnerhet arbets- och solidaritetsdepartementet ingriper till förmån för de målgrupper som har det svårast. De har speciella budgetmedel till sitt förfogande för arbessökande, immigrantarbetskraft, handikappade, fångar, analfabeter m.m.

- Företagens finansiering av fortbildning grundar sig på en juridisk skyldighet att delta i finansieringen av utbildning.

Det finns i Frankrike särskilda offentliga myndigheter, OPCA, som antingen på obligatorisk eller frivillig väg kan samla in företagens bidrag. En OPCA bildas av arbetsgivarförbundern och fackföreningarna och godkänns sedan av staten.
 

 

Fortbildning i engelska - DIF (den franska individuella rätten till utbildning)

Den individuella rätten till utbildning (DIF) införlivades i lagen av den 4 maj 2004 och har som mål att låta alla anställda skapa enskilda utbildningskvoter på 20 timmar om året. Det går att kumulera timmarna i sex år, till en övre gräns på 120 timmar. Det är upp till den anställde att ta initiativ till användade av rätten till utbildning, men för att ta DIF i bruk måste arbetsgivaren godkänna valet av utbildning. DIF-utbildningen äger rum under arbetstid om inte annat har avtalats. DIF-utbildningen bekostas av arbetsgivaren enligt specifika former. Eftersom DIF är en erkänd rättighet för den anställde kan denne välja om han eller hon vill använda rätten eller inte. Se även vår erbjudande för DIF-utbildning i engelska .


Källor: Wikipedia | http://www.travail-solidarite.gouv.fr (på franska)