Memorering och repetition

Framsteg > Space learning


cours anglais motivation
Gymglish är den första pedagogiska lösningen som tar hänsyn till tidens och minnets betydelse för inlärningsprocessen. För att främja en långsiktig memorering skapar vår AI-motor (A9expert) ett optimerat program för repetition som är personligt anpassat.

Mot bakgrund av inlärningsrytm och memoreringsförmåga avgör motorn de tidsintervall som är lämpliga för att repetera vissa moment.


Ett nytt sätt att se på memorering


Med stöd i forskning som gjorts inom biologin och den experimentella psykologin har dessa nya teorier visat upp vissa nya särdrag i memoreringsprocessen:

+ Det är onödigt att använda tid på att repetera sådant man redan vet.

+ Det är nödvändigt att repetera ny kunskap inom kort tid, annars glömmer man den.

+ Om man repeterar vid en särskild bestämd tidpunkt fastnar kunskapen lättare och längre i minnet.


Med olika tidsintervall repeterar användaren kunskap som annars lätt glöms bort. Den nya informationen fastnar i minnet. Framstegen i engelska förstärks alltså med tiden. I A9expert har teorierna om människans minne integrerats. Slutsatserna från denna forskning kan sammanfattas så här:

  • Nyckeln till en lyckad inlärning är beroende av hur ofta man repeterar och hur man underhåller sin kunskap. Om man repeterar återkommande över tiden stimuleras minnet så att det man lär sig blir bestående kunskap.
  • Tack vare detta innovativa tillvägagångssätt kan man lära sig 10 till 50 gånger mer än med traditionella metoder under samma tid.