Home >> Vertaling Franse >> Accents lecon

Vertaling Accents lecon

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Vertaling & Definitie

accent aigu : é

É wordt net zo uitgesproken als et Extra tip: Voltooid deelwoorden van werkwoorden op -er eindigen op é.

J’ai aimé ik heb gehouden van
un café serré een ‘strakke’ koffie (klein en sterk)
un éléphant een olifant

accent grave : è, ù, à

Het accent grave is te vinden op de letter e è. Het wordt als volgt uitgesproken: Accents graves komen ook voor op de letters u ù en a à. Er is geen verandering in de uitspraak.

faire la grève staken
régulièrement regelmatig, geregeld
T’es où ? Waar ben je?
là-bas Daar

accent circonflexe : ê, â, î, ô, û

Het accent circumflex accent kan voorkomen op de klinkers a, e, i, o, u, maar verandert niets aan de uitspraak van een woord. Voor werkwoorden in de vormen voor nous en vous geeft het de passé simple aan, een erg formele tijd in het Frans. Merk op dat dit accent ook aangeeft dat er in de oude Franse spelling een ‘s’ voor een medeklinker geschreven werd.

un hôpital een hospitaal
une forêt een woud
nous fûmes conjugaison we waren, nous restâmes conjugaison we bleven

tréma : ï, ë

Het tréma geeft aan dat een klinker apart uitgesproken moet worden, als een afzonderlijke letter.

le père Noël de Kerstman
haïr haten
le maïs maïs


Still having difficulties with Accents lecon (Franse woordenschat en vertalingen)? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Accents lecon? Share it with us!