Certifiering och nivåbedömning

I alla våra personanpassade kurser gör Gymglish kontinuerliga nivåbedömningar och erbjuder möjligheten att få ett diplom när utbildningen är slutförd.


Pedagogisk utvärdering Frantastique

Nivåbestämning

Efter de första lektionerna görs en inledande nivåbedömning av varje studerande, där hens styrkor, svagheter och områden att öva på identifieras. Alla nivåbedömningar görs i enlighet med GERS (Gemensam Europeisk Referensram för Språk). Allt eftersom du fortsätter med lektionerna uppdateras din nivåbedömning i realtid. Du kommer att kunna följa dina förbättringar efter hand inom viktiga områden som grammatik, läs- och hörförståelse.


Certifiering

När du har genomfört en studieperiod på minst sex månader får du ett diplom som visar din nivå, dina framsteg och din deltagandegrad. Du får även information om tidigare framsteg och framtida studiebehov.