Vad vi erbjuder > Företag > Erbjudande för DIF


DIF i engelska - Individuell rätt till utbildning

DIF anglais gymglish.com

 

Inom ramen för den franska lagen om utbildning för yrkesverksamma har varje anställd inom franska företag en individuell rätt till utbildning (Droit Individuel à la Formation - DIF)*. Därmed har den anställde på egen begäran och enligt avtal med företaget rätt till 20 timmars utbildning under året. Det går att kumulera timantalet i sex år.

 

 

 

 

För ett års DIF tar du ett års utbildning med Gymglish PRO. Ett år till att ta 20 timmar...

För att beakta de olika avtal och klausuler som finns mellan medarbetare, företag och möjliga arbetsmarknadsparter erbjuder Gymglish en mycket flexibel organisation av utbildningen inom ramen för den rätten till utbildning i Frankrike. För personalavdelningen och företagsledningen blir det lättare att ta DIF-kurserna i bruk, övervaka och bedöma eleverna genom området för utbildningsansvariga som hela tiden finns tillgänglig på internet. Läs mer om DIF och de andra kurserna i engelska som Gymglish har att erbjuda.
 

 

Individuell rätt till utbildning: 20 t per år och anställd (Gymglish PRO i ett år)

Fördelar

 • Frantastique c'est ludique et motivant

  Ett erbjudande som är anpassat för att utnyttja DIF i företaget (utanför ELLER under arbetstid)

 • Frantastique, pour l'opérationnel et Business

  Uppföljning av DIF -kurserna (tack vare individanpassat övervakningsgränssnitt)

 • Frantastique c'est un français actuel

  Uppföljning och certifikat på genomförd utbildning

 • Frantastique donne des résultats

  Vi tar på oss ansvar för och agerar direkt med myndigheterna som hanterar DIF om så behövs

Flera möjliga alternativ och arrangemang

 1. 1. Kursen avbryts automatiskt då de 20 timmarna är slut (svar på 120 e-postmeddelanden) och medarbetaren har ett år på sig att ta sina 20 DIF-timmar.

 2. 2. Kursen lämnas intakt under 12 månader och de eventuella kurstimmar som överskrider 20 räknas in för ett andra års DIF.

 3. 3. Kursen lämnas intakt under 12 månader och företaget bjuder medarbetaren på de kurstimmar som överskrider 20.


DIF-utbildningen kan äga rum utanför eller inom arbetstiden eller hur man vill, i eller utanför företaget, inom ramen för den flexibilitet och de avtal och vilkor för användande av den individuella rätten till utbildning som är tillämpliga på företaget och branschen.
 

Individuella utbildningsprotokoll och DIF i engelska. Kraven för DIF som överenskoms mellan medarbetare och företagsledning finns nedtecknade i ett dokument med titeln Individuellt utbildningsprotokoll. Detta ska lämnas in och undertecknas av medarbetaren och företaget innan kursen påbörjas. Gymglish ger lämpliga dokumentmallar som fastställer villkoren för användande av DIF .


Obs! Den maximala utbildningstiden för en årslång Gymglish PRO-kurs är 40 timmar eller 240 gjorda e-postmeddelanden (denna teoretiska övre gräns uppnås om medarbetaren utan undantag gör sin Gymglish varje vardag under hela året och inte tar mer än fyra veckors semester).

 

 

* DIF (individuell rätt till utbildning) kommer av att statsmakten velat demokratisera och göra företagens olika medarbetares tillgång till yrkesmässig utbildning mer jämlik. Inom ramen för Gymglish Pro kan varje medarbetare som har en e-postadress, vare sig det är en arbetsadress eller en personlig e-postadress, genomgå utbildningen oavsett sitt geografiska läge. På så sätt beaktar Gymglish målet att demokratisera den yrkesmässiga utbildningen i engelska.